Google Nest Hello,教你如何安裝 Video Doorbell

Google Nest Hello,教你如何安裝 Video Doorbell

香港人使用智能家居日趨普及,相信好多人都會喺屋企安裝智能門鈴來加強安防監控。早前有外國 youtuber 就智能門鈴系統做過比拼測試,結果以 Google Nest Hello video doorbell 為最佳效能。


雖然 Nest Hello表現最好,但係佢喺香港銷售量就唔理想,原因係 Nest Hello 本身要用接駁 wired 使用,安裝方法較為複雜;其次係現時香港只得水貨買到,所以令好多消費者都卻步。今次大花筒就請來科技達人石先生教大家如何簡易安裝 Nest Hello。

產品詳情:https://anlander.com/products/google-nest-hello-doorbell
合作夥伴:https://www.youtube.com/channel/UCEcEP0TTeMJ9gY5gM9sXr_w


Categories: 周邊試玩

   編者